CAS sú programy, ktorých hlavnou úlohou je riešenie algebraických úloh a výpočtov a vykresľovanie grafov funkcií a ich analýza. Mnohé z týchto softvérov sa dajú na internete nájsť ako voľne prístupné alebo ako demoverzie. Tieto programy sa dajú veľmi výhodne využiť hlavne v stredoškolskej matematike pri preberaní učiva o funkciách, poslúžia na demonštráciu grafického riešenia rovníc a nerovníc rôzneho typu, vedia vykresliť nielen graf funkcie, ale aj geometrického útvaru daného analytickým vyjadrením – rovnicou. Dá sa pomocou nich vykresliť aj derivácia danej funkcie, viesť dotyčnica daným bodom, vykresliť aj vyčísliť určitý integrál. Žiacka predstava o grafoch funkcií a teda i o pojme funkcia sa stane bohatšou a v prípade, že k poznatku došli vlastnou manipuláciou s počítačom, tak aj trvalejšou. Funkcia „zoom“ poskytuje aj najjednoduchšiu metódu na približné riešenie rovníc tzv. „postupným približovaním“. Kresliče grafov umožňujú nakresliť v krátkom čase do jedného obrázku celú sériu grafov funkcií líšiacich sa len hodnotou 26 nejakého parametra a tým žiak môže experimentovať, získať predstavu o význame daného parametra pre tvar, alebo polohu grafu funkcie.

Medzi dostupné softvéry patria:

Graphmatica je trial verzia, teda voľne dostupný softvér prístupný na http://
graphmatica.com
. Pomocou tohto softvéru sa dajú kresliť grafy funkcií aj analytické vyjadrenia kriviek v karteziánskej aj polárnej súradnicovej sústave. Softvér kreslí aj grafy funkcií dané parametrickým vyjadrením . Môžeme numericky vypočítať priesečníky dvoch grafov funkcií, priesečníky so súradnicovými osami, kresliť aj určiť predpis dotyčnice aj tangenty v danom bode.

Prostredie softvéru Graphmatica

Graph je freeware dostupný https://www.padowan.dk. Graph je program navrhnutý tak, aby kreslil grafy matematických funkcí v súradnicovom systéme. Program dokáže kresliť bežné funkcie, parametrické aj polárne funkce, dotyčnice, kolmice, postupnosti bodov. Dokáže tiež vyhodnotiť vlastnosti funkcie, trasovať graf atď.

Prostredie softvéru Graph

Autograph je vysoko profesionálny nielen matematický, ale hlavne didaktický softvér. Za posledné roky prešiel veľkým vývojom. Je dostupný ako 30-dňová demoverzia na www.autograph-math.com. Posledná verzia okrem bežných možností „kresličov funkcií“ vie kresliť grafy aj „3D“, teda grafy funkcií dvoch premenných, ako aj riešiť úlohy zo štatistiky a pravdepodobnosti . V súčasnosti sa najviac používa na stredných školách vo Veľkej Británii.

Prostredie 2D softvéru Autograph

Softvér v režime testovania žiakov , ktorý je vhodný pre použitie na interaktívnej tabuli, umožňuje aj preverovanie vedomostí študentov.

google play, aplikácia Photomath

Učitelia môžu použiť množstvo hotových súborov vytvorených v softvéri Autograph voľne dostupných na internete a demonštrovať napríklad na interaktívnej tabuli pomocou voľne dostupného softvéru Autograph player.