Väčšina softvérov dynamickej geometrie poskytuje v súčasnosti pomerne vysoký štandard z hľadiska ponuky (nielen) konštrukčných nástrojov pre užívateľa (učiteľa matematiky aj žiaka, resp. študenta). Za základné spoločné atribúty pre všetky softvéry dynamickej geometrie môžeme považovať:

  • interaktivitu – v závislosti od zmeny daných vstupných polohových a metrických atribútov systémy dokážu reagovať zmenou všetkých zostrojených závislých útvarov
  • dynamiku – v súčinnosti s vlastnosťou interaktivity dokážu softvéry dynamickej geometrie znázorňovať pohyb na animovanie na dynamické konštrukcie;
  • vizualizáciu alebo schopnosť znázorniť základné aj odvodené geometrické pojmy a vzťahy medzi nimi, pričom zostrojené útvary môžu mať medzi sebou viacstupňovú závislosť (su voľné, čiastočne viazané, alebo sú viazané, t.j. je medzi nimi silná závislosť);
  • schopnosť realizovať geometrické modelovanie na virtuálnom výkrese prostredníctvom virtuálneho pravítka a kružidla so všetkými vyššie uvedenými vlastnosťami.

Najznámejšie softvéry dynamickej geometrie, ktoré sú určené pre edukačné účely sú:

Cabri geometria a Cabri 3D sú produktom firmy Tecas Instruments. V rámci projektu infovek pred viac ako 15 rokmi MŠ SR zakúpilo multilicenciu Cabri geometrie pre všetky školy na Slovensku. Žiaľ, problémom sa stala možnosť aktualizácie tohto softvéru aj masívnejšie vzdelávanie učiteľov matematiky. Tieto skutočnosti spôsobili, že na niektorých školách tento softvér vôbec nepoužívali.

O didaktickom využití tohto programu sa možno dočítať na stránke: http://www.cabri.com

Prostredie softvéru Cabri geometria na interaktívnej tabuli
Prostredie softvéru cabri 3D

Cinderella je ďalší softvér dynamickej geometrie, je voľne dostupná alebo ako personalizovaná verzia za malý poplatok na adrese http://cinderella.de

Ukážky súborov vytvorených v prostredí Cinderella

Euklides je softvér dynamickej geometrie, torý pochádza z Maďarska. je k dispozícii v anglickom a maďarskom jazyku. Webstránka tohto softvéru je: http://editor.mozaweb.com/en/euklides .

Prostredie softvéru Euklides na interaktívnej tabuli

GEONEXT je ďalší z voľnešíriteľných softvérov dynamickej geometrie. Dostupný na: http://geonext.uni-bayreuth.de .

Prostredie softvéru GEONEXT

The Geomether`s Sketchpad je jedným z najstarších profesionálnych softvérov dynamickej geometrie. Používa sa hlavne v USA, mnoho učebníc a pracovných zošitov je prispôsobených k používaniu tohto softvéru. Dostupný na: http://www.dynamicgeometry.com

Prostredie programu The Geometer s Sketchpad

C.a.R Construct and Rule je freeware softvér dynamickej geometrie, ktorý na počítači simuluje konštrukcie pomocou kružidla a pravítka. Konštrukcie pomocou pravítka a kružidla možno meniť ťahaním myšou za niektorý z nezávislých konštrukčných bodov. Konštrukcia sa pri ťahaní dynamicky mení. Študent si tak môže overiť korektnosť konštrukcie a získať nový pohľad na problém. Možno sledovať stopy, ktoré pri pohybe zanechávajú body, možno vytvárať animované konštrukcie. „Stopy“ možno použiť ako nové objekty konštrukcie a ďalej ich skúmať. Pomocou makier možno ľahko vytvárať veľmi komplikované konštrukcie. Makrá v informatike sú pravidlá, ako bude vstupná postupnosť transformovaná na výstupnú postupnosť znakov, akcií, výpočtov a podobne. Makrá sú tiež ideálnym spôsobom ako sprehľadniť a zorganizovať geometrické uvažovanie. Pomocou ukrývania pomocných objektov konštrukcie a pomocou použitia farieb sa konštrukcie stávajú prehľadnejšie. V C.a.R. možno zobraziť len relevantné časti kružníc a priamok – nemusia byť zobrazené celé. Aritmetické výpočty, numerické riešenia, krivky a funkcie idú za rámec klasických konštrukcií. Je dokonca možné konštruovať stereometrické konštrukcie, ak sa použijú vhodné makrá. Okrem Euklidovskej geometrie možno skúmať aj ďalšie geometrie: hyperbolickú alebo eliptickú. Veľkou výhodou je aj dostupnosť v mnohých jazykoch, aj v slovenskom jazyku.

Stránka softvéru: http://car.rene-frothmann.de

Aplet vytvorený pomocou softvéru C.a.R.

GeoGebra Je opensource softvér dostupný voľne učiteľom aj žiakom, dynamicky sa vyvíja a je vhodný nielen pre PC a notebooky, ale aj tablety.

Program GeoGebra možno zaradiť nielen do skupiny dynamických geometrických systémov, ale snahou autorov je prepojenie algebrických a tiež aritmetických vstupov s ich vizualizáciou.

Softvér vytvoril markus Hohenwarter v rokoch 2001/2002 ako súčasť svojej diplomovej práce na Univerzite v Salzburgu. Neskôr pracoval na jeho vývoji s podporou rakúskej akadémie vied ako súčasť svojej dizertačnej práce v oblasti didaktiky matematiky.

GeoGebra je v súčasnosti voľne dostupný multiplatformový dynamický matematický softvér, ktorý spája geometriu, tabuľky, grafy a štatistiku. Je k dispozícii pre operačné systé,my Windows, MacOS, Linux, ale aj tablety s Androidom, pre iPady a zároveň je k dispozícii aj ako webová aplikácia založená na HTML5.

Tento softvér je dostupný na: https://www.geogebra.org

Prostredie softvéru GeoGebra